بازنگری در معانی قران

منزلت فهم قرآن دانشمندان علوم عقلی گفته‌اند که اهمّیّت هردانشی به «موضوع» آن بستگی دارد و هرعلمی که موضوعش مهمتر باشد، اعتبارآن بیشتر است. بر همین اساس «قرآن شناسی» از سایر علوم مهمتر شمرده...