برچسب: سنی بوک-بیش ازصدها کتاب

۰

اجتهاد نص، واقع، مصلحت

مقایسه سبک اصولی امام شافعی و امام شاطبی و طوفی و سایر اصولیین متأخّر، واقعیتهای قابل توجّهی را به دست می‌دهد که در تحلیل و ارزیابی تحوّلات اصلاح‌گرایانه اسلامی، مؤثر خواهد بود. مسأله نسبت...

۰

(قرآن از تحریف مصون است)

این کتاب نقدی بر کتاب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الأرباب میباشد. روهى پنداشته اند که خداوند نیروهاى انسانى را از معارضه قرآن باز داشته و بدین جهت از آوردن همانند قرآن...