(قرآن از تحریف مصون است)

این کتاب نقدی بر کتاب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الأرباب میباشد. روهى پنداشته اند که خداوند نیروهاى انسانى را از معارضه قرآن باز داشته و بدین جهت از آوردن همانند قرآن...