اصطلاحات چهارگانه قرآن

جای تردید نیست که عقیده صحیح، همان عامل موثری است که موقعیت صحیح انسان را در عالم وجود تعیین می کند و گام های او را در تمام مراحل زندگی استوار می سازد، زیرا...